ای کاش “شانــس” مثل “فامـیـل”بود هر جا میرفتی جلوت ظاهر میشد :((

ای کاش “شانــس” مثل “فامـیـل”بود هر جا میرفتی جلوت ظاهر میشد:((