image-376 چرا زنان ، مردان باهوش را دوست دارند؟بخاطر اینکه دو قطب غیر همنام همدیگر را می ربایند !…..   مرده زنده میشه و همه فرار می کنن. بعد از یکی دو دقیقه غضنفر داد می زنه:برگردید برگردید، نترسید، کشتمش !!! مردان از دو نوع خارج نیستند;یا روی سرشان خالیست ، یا توی سرشان ...